Menu Section Archives:

NEGRONI 3oz

NEGRONI 3oz $16.00 Gin, Campari, sweet vermouth

LILLET AND TONIC 2oz

LILLET AND TONIC 2oz $13.00 Lillet Blanc and tonic water, garnished with cucumber

SMYRNA SPRITZ 6oz

SMYRNA SPRITZ 6oz $15.00 Prosecco 4oz, Limoncello 2oz, club soda vodka, Clamato, Tabasco, W sauce, lime

OUZITO 2oz

OUZITO 2oz $14.00 The Greek mojito, ouzo, mint, lime and club soda